Read more: http://small-pc-maintenance.blogspot.com/2011/08/cara-bagi-ucapan-kepada-pengunjung-bila_08.html#ixzz1cmhEV9Yk bLaCk_eYe_92: JPN Johor

Sabtu, 10 September 2011

JPN Johor

  
SULIT 
8
Kertas jawapan ini SULIT sehingga peperiksaan tamat – JPN Johor 
-
Fahaman ini menjadikan negara mengamalkan Protestant mengenepikan
Canon Law 
dan membolehkan pedagang membebaskan diri dari kawalan paderi danperaturan lama dalam agama Kristian.c.
Kemunculan Negara Bangsa ( 3 markah )
-
Raja-raja Negara bangsa adalah pengerak kepada sistem kapitalisme.
-
Setiap pegara bangsa saling berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan.
-
Untuk itu penjelajahan dan penerokaan ke kawasan baru amat digalakkan.
-
Galakkan daripada Putera Henry dari Portugal dan Raja Ferdinand dan Sepanyolmenyebabkan aktiviti penjelajahan dan penerokaan berkembang di Eropah.d.
Dasar Merkantilisme ( 3 markah )
-
Berlakunya revolusi perdagangan melalui campurtangan kerajaan negara bangsapada abad ke 16 dan 17 telah mengalakkan perkembangan kekayaan dalamNegara.
-
Kerajaan berusaha untuk mewujudkan aktiviti pertanian dan perindustrian secarabesar-besaran.
-
Untuk itu dasar untuk melindungi pelabur dan pedagang tempatan telah diadakan.
-
Ratu Elizabeth (1558 – 1603 ) telah perkenalkan Akta Perantis 1563, Undang-undang Kemiskinan 1600 dan Akta Perkapalan 1650.e.
Dasar Kolonialisme ( 3 markah )
-
Perluasan dasar merkantilisme telah membawa kepada pembukaan koloni ke ataskawasan di Timur dan Amerika Latin.
-
Keadaan ini telah memperluaskan lagi ekonomi kapitalisme di Eropah.
-
Kekayaan di kawasan koloni ini telah mengalir ke Eropah.f.
Perkembangan Institusi Kewangan ( 3 markah )
-
Kemunculan industri perbankkan telah berkembang di Eropah dan amalan riba muladiterima oleh masyarakat.
-
Institusi kewangan memberikan kemudahan pinjaman dan kredit ( pembayaranmelalui cek ) membolehkan pedagang dan pelabur membuat pelaburan modal.
-
Kesannya, muncul golongan kapitalisme yang terdiri daripada pemilik kilang, tuantanah dan pengusaha lombong.
-
Sistem bank menguntungkan aktiviti melalui pinjaman, pelaburan dan pertukaranwang. Ini mengalakkan perkembangan kapitalisme di Eropah.
-
Contohnya keluarga Fuggers, Ausgurg dan Medici merupakan yang kaya danterkenal dalam perniagaan institusi kewangan di Eropah.g.
Perubahan dalam Organisasi Perniagaan ( 3 markah )
-
Dalam Zaman Pertengahan, perdagangan dan pengeluaran dimiliki oleh individu dankeluarga.
-
Kesatuan Tukang dan Kesatuan Dagang terikat dengan peraturan adat yang lebihmementingkan kebajikan sosial.
-
Pada abad ke 16, mula berlaku perubahan dalam organisasi perniagaan denganmenubuhan Syarikat Perniagaan Regulated dan Joint Stock.
-
Ahli dalam Perniagaan Regulated mengeluarkan modal dan menanggung kerugian.
-
Joint Stock ialah syarikat yang modalnya disumbangkan oleh pemegang sahamawam dan diuruskan oleh badan pengarah.
-
Syarikat England (1576) merupakan Syarikat Regulated yang berdagang di LautBaltik.
 
SULIT 
9
Kertas jawapan ini SULIT sehingga peperiksaan tamat – JPN Johor 
-
Syarikat Hindia Timur Inggeris (1660) merupakan Syarikat Joint Stock yang terkenal.
-
Melalui modal yang besar, membolehkan syarikat menyediakan kemudahanperdagangan dan mendapatkan perlindungan ketenteraan.
-
Adanya organisasi tersebut membuatkan sistem kapitalisme kukuh di Eropah.
Penutup ( 1 markah )
-
Sejak berlakunya Revolusi Perindustrian di Eropah, kegiatan ekonomi kapitalismekian pesat. Negara-negara di Eropah menjadi bertambah kaya dan menguasaiekonomi dunia.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. Jelaskan peranan sistem tulisan dalam masyarakat tamadun awal manusia.Pengenalan ( 4 Markah )
1. Ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal melalui penemuan sistem tulisanyang terdapat pada batu bersurat, , tugu, istana kuil, surat perjanjian dan sebagainya.2. Menurut Darcy Riberio sistem tulisan ialah lambang dan manifestasi sesebuah bangsa.3. Antara sistem tulisan awal iaitu heroglif ( Mesir ) ideogram (Sumeria ) piktograf ( China )dan Phoenicia ( Yunani )4. Bentuk tulisan awal berbentuk lambang dan simbol menjadi maksud tertentu.5. Latar belakang tamadun awal.
Isi- Isi Jawapan ( 5 X 4 Markah )
1. Sistem Tulisan sebagai Catatan PensejarahanAhli arkeologi dapat mengkaji sejarah perkembangan tamadun Mesir melalui penemuanbatu bersurat yang dikenali sebagai ‘Roseta Inskription’ .Tulisan ini terdapat padadinding-dinding piramid. Melalui tulisan Rosetanini dapat digambarkan corak kegiatanekonomi dan pertanian masyarakat Mesir purba.2. Tulisan untuk Merekod Upacara KeagamaanPenemuan rumah berhala ‘ziggurat’ di Sumeria iaitu bangunan berbentuk piramid tujuhtingkat. Catatan pada dinding kuil dan ziggurat membuktikan telah wujudnya amalankeagamaan dalam masyarakat tamadun awal. Di Mesir penemuan kompleks kuil diKarnak dan Memphis ada mencatatkan tentang gambar-gambar dan simbolmenggambarkan keagungan dan kebesaran firaun Kuffu yang membinanya. Tulisanpada dinding kuil membuktikan berlakunya upacara pemujaan terhadap Tuhan firaunatau Amon-Re di Mesir.3. Tulisan untuk Merekod Sistem Undang-UndangKod Hammurabi mengandungi 282 pasal meliputi pekara seperti perkahwinan,perdagangan, pertanian, pewarisan harta dan hukuman terhadap kesalahan jenayahyang dilakukan oleh masyarakat di Mesopotamia. Undang-undang Hammmurabimenetapkan hukuman berat kepada sesiapa yang cuba mengubah mana-manabahagian dalam kod tersebut.Golongan hamba diberikan hak serta dilindungi . Kod
 
SULIT 
10
Kertas jawapan ini SULIT sehingga peperiksaan tamat – JPN Johor 
Hammurabi juga mencatatkan hak pengguna daripada ditipu oleh peniaga. Hukumanbagi setiap kesalahan jenayah amat berat dan rakyat perlu membayar denda yangberbeza mengikut status sosial. Hukuman lebih ringan jika kesalahan dilakukan olehgolongan atasan atau bangsawan dan sebaliknya.4. Tulisan untuk Merekod Perkembangan IlmuPendidikan – IntelektualCatatan pada buku rekod-rekod perubatan di Mesopotamia mengandungi 600 koleksiubat-ubat dan merekod perkembangan bidang perubatan yang dikawal oleh kerajaan .Doktor diberikan penghormatan tinggi dan dilantik untuk berhidmat di istana. KodHammurabi mengandungi sembilan fasal/kod berkaitan ilmu pembedahan. Dalam ilmumatematik sistem angka diperkenalkan. Terdapat dua sistem angka iaitu perpuluhandan perenam puluhan. Dua teks ilmu matematik telah dihasilkan iaitu ‘ table text’ dan‘problem text’ oleh masyarakat di Mesopotamia.5. Tulisan untuk Merekod Karya Kesusasteraan/ KesenianEpik Gilgamesh merupakan karya puisi yang panjang menyentuh tentang kepahlawandan kehebatan putera-putera diraja dan corak hidup orang Sumeria. Pada zamanSumeria epik yang terkenal iaitu Legenda Etana dan Legenda Adapa. Karya yangdihasilkan pada zaman Babylon lama iaitu ‘The Poor Man of Nippur, The Lord ofWisdom dan Pessimistic Dialouge Between Master and Servant’. Pada abad ke- 3 Smtulisan cunieform menceritakan mitos tentang tuhan Enlil dan Ninhursag dihasilkan.6. Tulisan untuk Merekod Urusan PentadbiranCatatan rekod-rekod pentadbiran zaman dinasti-dinasti awal di China. Penemuan kuburbesar besar ‘ Teracota’ mencatatkan tentang keagungan pemerintahan Shih HuangTi. Di India terdapat catatan undang-undang dan tanggungjawab pemerintahan yangdi pahat pada tiang-tiang batu Asoka untuk dipamerkan di khalayak ramai.7. Tulisan untuk Merekod Urusan Ekonomi PerdaganganDi Mesir rumah-rumah berhala mempunyai buku-buku rekod dan catatan tentangsemua urusan jual beli, menyimpan buku-buku kredit ( hutang ) dan merekod barang-barang pesanan.8. Tulisan untuk KetenteraanMelalui teks-teks ‘Taittiriya Upanishad ‘ dan kitab-kitab rig-veda mencatatkan bahawaraja dianggap sebagai pemimpin tentera yang berperanan melindungi rakyat.
Kesimpulan ( 1m )
-
Apa sahaja yang berkaitan

0 ulasan:

By :
Free Blog Templates